24/3 Svenska ICOM:s etikutbildning, Armémuseum, Stockholm

ICOMs yrkesetiska regler ska vara ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De finns översatta till svenska och sätter upp en minimistandard för hur du som professionell museianställd ska uppträda och prestera i ditt arbete. De formulerar också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Den 24/3 håller Karin Hermerén denna utbildning för Armémuseum i Stockholm.