9/10 FÖRELÄSNING Konst i det offentliga rummet, Lund

Bevarande, förvaltning och restaurering

Föreläsning för studenter på avancerad nivå inom kursen Konst i det offentliga rummet (KOVR12), Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

Kursen som helhet behandlar konst i det offentliga rummet, huvudsakligen i ett västerländskt sammanhang. Inledningsvis kommer begrepp och teorier kring den offentliga konstens roll och funktion att studeras ur ett brett historiskt perspektiv. Såväl äldre historiska som samtida verk kommer att studeras utifrån verkens relation till offentligheten och olika definitioner av det offentliga. Fokus kommer att ligga på såväl platsen som dess historia och hur verken kan relateras till frågor om demokrati, jämlikhet, integration, nationalism, minne m.m. De teorier och analytiska verktyg som kursen inleds med kommer sedan att appliceras på verk in situ. Konkreta verks relation till såväl det sociala rummet som dess kommunikativa modaliteter kommer att analyseras. Kursen är nära knuten till Skissernas museum och kommer delvis baserat på ett större projektarbete. Syftet med kursen är att studenterna skall få en fördjupad förståelse för den offentliga konstens funktion och roll i samhället såväl historiskt som idag, samt att de ska utveckla sina analytiska verktyg i relation till denna typ av kulturella uttryck.

Läs mer om kursplan, litteraturlista och schema här.

 

 

 

Tips och råd

Din målning mår bäst i ett så jämnt klimat som möjligt.

Copyright © 1991-2014
Fotografier: Konserveringsateljé syd AB och PPPress AB